HR4FUTURE LoveCoWork, z.s.Na Rybníčku 521/56, 746 01 Opava, 07.02.2018 RESOURCE DAY 07.02. 2018 více…

Rozvoj kompetence podnikavosti žáků jako součást školních vzdělávacích programů?

Zpět

 

Žáci základních škol nepotřebují podnikatelské minimum nýbrž podporu v podnikavosti!
 


Patří podpora podnikavosti do ŠVP již na ZŠ?

Co si pod tím představit?

K čemu jim tato dovednost bude, pokud nebudou podnikat?

Mají pedagogové dostatečné zkušenosti vést tyto kurzy, pokud sami nebyli podnikateli?


 

Mám-li začít od mé první otázky, zvolím úvod formou citátu od Abrahama Lincolna: „Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušením sekyry.“

Chceme-li tedy dosáhnout maximálně kvalitních výsledků, musíme se na to dostatečně dlouho a cíleně připravovat!

Aby nové generace žáků studovaly to, v čem mohou uplatnit a nacházet své nadání, talent, smysluplnost a vnášet do práce své nadšení a energii, musí studovat to, v čem mohou excelovat a kde mohou uspět.

Odhalit talent a ptát se na individuální excelenci a schopnosti a dovednosti studentů již na zvolené střední škole či učňovském oboru, je již příliš pozdě na to měnit co nejméně bolestně směr jejich dalšího rozvoje.

Kompetenci k podnikavosti si však není potřeba představovat velmi složitě! Jde o naprostý soulad s klíčovými kompetencemi žáků, které společnost SCIO vygenerovala po dlouholetém sledování úspěšnosti žáků základních škol a rozhovorů se zaměstnavateli. Současný systém vzdělávání totiž nedostatečně připravuje žáky na život v postmoderní a digitální společnosti založené na změnách, nutnosti celoživotního učení a schopnosti každodenně přijímat a přicházet se změnami. Těmito kompetencemi jsou a jsou rovněž kompetencemi potřebnými v podnikání: kompetence k učení, řešení problémů, komunikace, sociální a personální, občanské (respektování druhých, empatie, zodpovědnost) a pracovní.

Podporu podnikavosti žáků základních škol si tak nepředstavujme pouze jako vzdělávání typu „podnikatelské minimum“ zaměřené na znalosti z účetnictví, daní, administrativní zátěže podnikatelů či seznámení s právními formami podnikání. Tyto informace jsou dětem na základních školách naprosto nepotřebné! V době, kdy ony samy začnou podnikat, bude vše naprosto odlišné.

Nejhůře odstranitelnou a tedy největší bariérou vstupu do podnikání i velmi znalých, zkušených a vzdělaných lidí je především neznalost vlastní excelence, nedostatek osobní angažovanosti, nedostatek zkušeností s vyjednáváním, řízením obchodní činnosti, nedostatek sebedůvěry, komunikativnost a schopnost prosadit své názory, schopnost zpracovat podnikatelský záměr, nastavit si reálné cíle a pak také rozhodnost, zvládání stresu, orientace na dlouhodobou úspěšnost a smysl pro fair play.

Podpora podnikavosti však není pouze o přípravě na podnikání, avšak zaměstnavatelé stále výrazněji poukazují na absenci těchto kompetencí i u samotných zaměstnanců!

Podíváme –li se na pravděpodobnost, v jak velkých organizacích budou naše děti pracovat, tak jednoznačně lze prokázat, že malé a střední podniky tvoří téměř 99% všech podniků v zemi! A taktéž nepodstatný je fakt, že se podílejí z 61 % na zaměstnanosti v české podnikatelské sféře.

Organizace či zaměstnavatelé tak očekávají úroveň těchto kompetencí o to více, oč menší jejich organizace je.

V malých týmech je důraz na prokázání angažovanosti, podnikavosti a proaktivity  naprosto nezbytný a zaměstnanci, kteří tyto kompetence neprokazují, velmi rychle tyto organizace propouští.

Pro úspěšný rozvoj těchto kompetencí je zcela jistě nutné pedagogy zaškolit do klíčových metod, kterými podpoří a povedou výuku:  

 • Znalost zkušenostního učení
 • využívání interaktivních učebních stylů a metod
 • techniky pozitivní motivace
 • vedení tréninků dovedností místo stále převažujícího mentorování a výkladu
 • prvky průběžné evaluace a hodnocení
 • prvky permanentního sebehodnocení
 • hodnocení 360
 • tvorba modelových situací a případových studií
 • vyhodnocování posunu rozvoje formou hodnocení 360
 • využívání moderních technologií
 • obchodní dovedností
 • tvorba studijních podkladů pro tréninky dovedností
 • techniky koučování

V rámci projektu Game4Business (r.č. CZ.1.07/1.1.00/54.0063) jsme vytvořili metodiku školního vzdělávacího programu, která provádí programem podpory podnikavosti žáků základních škol. Podnikání žáků 5-ti pilotních škol bylo zaměřeno na fungování konzultačních firem a žáci tak mohli konzultovat jakékoliv téma, které je zajímá a které umí poradit ostatním, takže žáci-konzultanti vedly se svými spolužáky konzultace, např. matematiky, kotoulu, počítačových aplikací, tenisu, vaření, pečení, ručních prací, první pomoci, kosmetiky, tance, hry na kytaru apod.  

Přes obavy pedagogů, že to děti nezvládnou, se ukázalo, že děti (6. – 9. třídy) celý systém podnikání pojaly naprosto excelentně a výsledky naprosto předčily očekávání všech stran.

V případě zájmu o tuto metodiku Vám ji rádi poskytneme, protože je zpracovaná formou e-knihy stažitelnou v prostředí jak chytrých telefonů, tak notebooků či tabletů včetně výukového videofilmu, kde je ztvárněna řada interaktivních prvků jak tréninky vést a jak moderovat porady s žáky a aplikovat hodnotící mechanismy.

Jsme taktéž připraveni následně celý tento systém a know how pomáhat aplikovat do škol a vytvářet tak programy, které žákům pomohou k odhalování jejich osobního talentu a nadání a správnému směřování svého dalšího rozvoje a šťastnějšímu životu.

 

Ing. Lenka Murinová

Spoluautor, vedoucí projektu Game4Business

Výkonná ředitelka

AHRA